За Материјали за електрични инсталации

Големиот избор на брендирани марки во нашата компанија ќе ги задоволат вашите барање. Ние поседуваме широка палета на материјали за електрични инсталации, и тоа:

- Изолирани проводници и кабли
- Инсталациски црева, разводни кутии и табли
- Инсталациски топливи осигурувачи
- Нисконапонски високофреквентни осигурувачи
- Автоматски осигурувачи
- Инсталациски прекинувачи и утичници
- Степенишни автоматски прекинувачи
- Склопки и гребени
- Заштитно-моторни склопки
- Приклучни уреди за мали напони
- Приклучни уреди за индустриски погони